Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice

Predpisi, na katere predpis vpliva