Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice

Predpisi, na katere predpis vpliva